Nội dung khóa đào tạo

 • Phần I : Lý Thuyết Tổng Hợp

 • Phần II : Kỹ năng về Espresso

 • Phần III : Kỹ năng về Cappuccino

 • Phần IV: Kỹ năng cơ bản về Latte Art (Café Nghệ Thuật)

 • Phần V : Thực hành Menu các loại café Ý theo tiêu chuẩn quốc tế

Nội dung khóa đào tạo

 • Phần I : Lý Thuyết Tổng Hợp

 • Phần II : Kỹ năng về Espresso

 • Phần III : Kỹ năng về Cappuccino

 • Phần IV: Kỹ năng cơ bản về Latte Art (Café Nghệ Thuật)

 • Phần V : Thực hành Menu các loại café Ý theo tiêu chuẩn quốc tế

Nội dung khóa đào tạo

 • Phần I : Green Bean & Coffee Processing

 • Phần II : Coffee Roasting Step by Step

 • Phần III : Cupping & Tasting

 • Phần IV: Kỹ Năng Pha Chế